Make your own free website on Tripod.com

                                                          Got Chub?

                       got chub?

                 Chub Gam 3-D: Director's Cut

                                       Chub is Copyright 1998 ChubGamSoft

 

 

Click Here to GET CHUB!

Click here to return to the ChubGamSoft Online Start Page